• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

LSADPS Įstatai

 

 

 PATVIRTINTA:
IV suvažiavime 2002 m. lapkričio 30 d.
PAPILDYTA:
Konferencijoje 2004 m. vasario 25 d.
PAPILDYTA:
V suvažiavime 2007 m. lapkričio 30 d.
PAPILDYTA:
VI suvažiavime 2012 m. gruodžio 7 d.
PAPILDYTA:
VII suvažiavime 2018 m. kovo 2 -3 d.

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS APSAUGOS DARBUOTOJŲ 

PROFESINĖS SĄJUNGOS

Į S T A T A I

 

I.BENDROJI DALIS

 

 1. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau tekste-profesinė sąjunga) yra laisvanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinių ir ūkinių organų, kitų visuomeninių organizacijų ir judėjimų, o taip pat įmonių, įstaigų, organizacijų, darbdavių, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus ir vykdanti laisvųjų profsąjungų politiką.
 2. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės Darbo Organizacijos Konvencijomis ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
 3. Profesinė sąjunga yra sudėtinė Lietuvos profsąjungų judėjimo dalis, gali bendradarbiauti arba jungtis su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profesinėmis sąjungomis, o taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.
 4. Profesinė sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ar valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka, turintis anspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą. Profesinės sąjungos būstinė yra  Vilniuje, J. Jasinskio g.  9.

4.1. Sprendimą dėl Profesinės sąjungos buveinės priima Valdyba.

4.2.  Profesinės sąjungos veiklos laikotarpis - neribojamas.

4.3. Profesinė sąjunga veikia įmonėse, įstaigoje, organizacijose, kuriose yra profesinės sąjungos narių ir / arba kur veikia įstaigos profesinės sąjungos - juridiniai asmenys.

4.4. Profesinės sąjungos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje/ leidinyje '"Lietuvos žinios". 

 II. PROFESINĖS SĄJUNGOS TIKSLAI IR VEIKLA

 

 1. Suburti sveikatos priežiūros įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus, kad jie kartu galėtų ginti savo ekonomines, socialines, profesines teises bei laisves.
 2. Sudaryti kolektyvinius susitarimus ir sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybėmis, darbdaviais bei jų organizacijomis, skatinti kolektyvinių sutarčių sudarymą sveikatos priežiūros įstaigose, dalyvauti derybų procese, kontroliuoti jų vykdymą.
 3. Atstovauti ir ginti savo narių teisėtus interesus teismuose, valdžios ir valdymo organuose ir santykiuose su darbdaviais bei jų organizacijomis ir susivienijimais.
 4. Tarpininkauti sprendžiant kolektyvinius ginčus. Įstatymais numatyta tvarka organizuoti piketus, mitingus, streikus bei kitas akcijas savo narių teisėtiems interesams ginti.
 5. Vykdyti profesinės sąjungos narių švietimą, ugdymą bei mokymą. Leisti įvairias mokymo metodines priemones, informacinę, reklaminę medžiagą, organizuoti savo narių darbo sąlygų, socialinio, ekonominio lygio nustatymo tiriamąjį darbą. Sveikatos apsaugos darbuotojų švietimui ir kvalifikacijos kėlimui bei tobulinimui LSADPS struktūroje veikia švietimo paramos fondas, kurio veikla reglamentuojama atskirais švietimo paramos fondo nuostatais.
 6. Teikti metodinę, teisinę pagalbą profesinės sąjungos nariams, konsultuoti juos teisiniais, darbo ir socialiniais klausimais.
 7. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl naujų įstatymų priėmimo, galiojančių įstatymų papildymo ir pakeitimo.
 8. Atskirais atvejais teikti profesinės sąjungos nariams materialinę, vadovaujantis Šalpos fondo nuostatais.
 9. Materialiai remti savo narius – teisėto streiko dalyvius.
 10. Tęsti darbą profsąjunginio judėjimo struktūrų transformacijos kryptimi, sujungiant atskiras organizacijas, atsižvelgiant į visuomenės vystymąsi bei Lietuvos integravimąsi į pasaulio ir Europos struktūras. Profesinė sąjunga taip pat gali steigti klubus ir kitus struktūrinius padalinius, kurių reglamentą tvirtina Įgaliotinių taryba .
 11. Vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymais neuždraustą veiklą. Profsąjunga yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja.

 

III. VIETINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS STRUKTŪRA IR VADOVAUJANTIEJI ORGANAI. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS.

 

 1. Profesinės sąjungos pagrindas yra: įmonės, įstaigos, organizacijos, vietos profsąjungos (toliau - vietinės profesinės sąjungos) arba jų susivienijimai. Joms gali būti taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios juridinių asmenų filialus, jei jos registruojamos juridinių asmenų registre (kaip filialai).
 2. Profesinės sąjungos nariu gali būti kiekvienas ne jaunesnis kaip 14 metų Lietuvos gyventojas, dirbantis pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais sveikatos priežiūros įstaigoje, nedirbantys pensininkai, taip pat asmenys, atleisti iš darbo ne dėl savo kaltės ir tapę bedarbiais, pripažįstantys įstatus ir mokantys nario mokestį, sutinkamai su šių įstatų 24.1 str.

 

17.1. Šakos profesinės sąjungos nariais gali būti įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos užregistravusios savo įstatus Juridinių asmenų registre ir turinčios juridinio asmens statusą arba įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos, pasitvirtinusios savo įstatus ir išrinkusios vadovaujančius organus, bet savo įstatų neregistravusios Juridinių asmenų registre ir neturinčios juridinio asmens statuso, o veikiančios kaip Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos padalinys.

17.2. Šakos profesinės sąjungos nariais gali būti ir pavieniai fiziniai asmenys, nesusivieniję į įstaigos profesinę sąjungą ir tris mėnesius reguliariai mokėję 1 procento mėnesinio atlyginimo dydžio nario mokestį, šiuose įstatuose numatytas profsąjungos nario teises ir pareigas įgyja tik praėjus šešiems mėnesiams nuo įstojimo į profesinę sąjungą dienos.

 1. Į profesinės sąjungos narius įstojama ir išstojama laisvanoriškai. Darbuotojas, pareiškęs norą būti profesinės sąjungos nariu, arba išstoti iš jos narių, rašo profesinei sąjungai nustatytos formos prašymą. Asmuo apie išstojimą iš profsąjungos narių profesinės sąjungos renkamam organui privalo pranešti prieš mėnesį, nurodydamas priežastį ir datą.
 2. Narys, daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės be pateisinamos priežasties nemokėjęs nario mokesčio arba savo veikla, elgesiu sąmoningai kenkiantis profesinės sąjungos interesams ar kompromituojantis ją, pašalinamas iš profesinės sąjungos narių.
 3. Pašalinimo iš profesinės sąjungos narių klausimą sprendžia profesinės sąjungos renkamas organas. Profsąjungos renkamo organo sprendimas gali būti apskundžiamas profesinės sąjungos narių susirinkimui (konferencijai), kurio sprendimas yra galutinis.
 4. Išstojusiems arba pašalintiems iš profesinės sąjungos narių jų įmokėtas nario mokestis bei profesinės sąjungos bendro turto dalis negrąžinama.
 5. Asmuo, savo noru išstojęs iš profesinės sąjungos, gali būti į ją priimtas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių.

 

23.Profesinės sąjungos narys turi teisę:

23.1. Rinkti ir būti renkamas į visų lygių profsąjungos renkamus organus.

23.2. Kreiptis į visus profesinės sąjungos organus, siekiant apginti savo teises bei teisėtus interesus, gauti nemokamą teisinę pagalbą.

23.3. Dalyvauti visose  profsąjungos organizacijos veiklos sferose, renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kitose akcijose.

23.4. Laisvai reikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, paklausimus ir gauti į juos atsakymus.

23.5. Reikalauti ir gauti pilną informaciją apie profesinės sąjungos visų renkamų organų veiklą, profsąjungos lėšų naudojimą.

23.6. Nustatyta tvarka gauti iš profsąjungos materialinę paramą.

23.7. Naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis profsąjungos nariams Lietuvos Respublikos įstatymų, kolektyvinių susitarimų ir kolektyvinių sutarčių numatyta tvarka.

 

24.Profesinės sąjungos narys privalo:

24.Profesinės sąjungos narys privalo:

24.1. Mokėti 1 procento mėnesinio atlyginimo dydžio nario mokestį. Nuo nario mokesčio mokėjimo gali būti atleidžiami asmenys, auginantys iki 3 metų amžiaus vaikus ir buvę darbuotojai, atleisti iš darbo ne dėl savo kaltės ir tapę bedarbiais arba išėję į pensiją sulaukę pensijinio amžiaus arba dėl neįgalumo. 

 24.2.  Laikytis šių įstatų, dirbti ir elgtis taip, kad nepakenktų profsąjungos interesams.

24.3.  Vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus darbo, kolektyvinėse bei kitose sutartyse su darbdaviu ir įsipareigojimus, numatytus kolektyviniuose susitarimuose.

Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, įmonės, įstaigos, organizacijos vidaus tvarkos taisyklių.

24.4. Dalyvauti profsąjungos narių susirinkimuose (konferencijose) bei kituose renginiuose, organizacijos veikloje ir netrukdyti vykdyti tų nutarimų, kuriems jis pats nepritaria.

 Įstaigos profesinės sąjungos (jų susivienijimai) galisteigti klubus ir kitus struktūrinius padalinius. Jiems gali būti taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios juridinių asmenų filialus, jei jos registruojamos juridinių asmenų registre (kaip filialai).

 1. Įstaigos profesinės sąjungos arba jų susivienijimai veikia pagal savo, susirinkime (konferencijoje) patvirtintus ir įstatymo numatyta tvarka įregistruotus, įstatus neprieštaraujančius šiems įstatams.
 2. Aukščiausias įstaigos profesinių sąjungų (jų susivienijimų) vadovaujantis organas yra susirinkimas (konferencija).
 3. Susirinkimas (konferencija) šaukiamas esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per metus.
 4. Ataskaitinis susirinkimas (konferencija) šaukiamas kas metai, o rinkiminis – kas 5 metai; pirma laiko – pareikalavus ne mažiau kaip 1/3 įstaigos profsąjungos (jų susivienijimų) narių.
 5. Šaukiant konferenciją, delegatų skaičių, jų rinkimo tvarką ir atstovavimo normas nustato įstaigos profsąjungos komitetas, susivienijimo – renkamas organas (komitetas ar valdyba).
 6. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė įstaigoje esančių profsąjungos narių, konferencija – ne mažiau kaip 2/3 delegatų.

Jeigu į susirinkimą (konferenciją) nesusirenka nurodytas skaičius narių (delegatų), tai per 15 dienų šaukiamas pakartotinas susirinkimas (konferencija) ir laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių skaičiaus.

 1. Susirinkimo (konferencijos) nutarimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkimo dalyvių (konferencijos delegatų).
 2. Įstaigos profsąjungos (jų susivienijimo) susirinkimas (konferencija):

33.1. Išklauso ir įvertina renkamų organų ataskaitas.

33.2. Priima profsąjungos arba jų susivienijimo veiklą reglamentuojančius nutarimus, numato svarbiausias profsąjungos veiklos kryptis ir uždavinius, sprendžia kitus profsąjungai svarbius klausimus.

33.3. Priima, papildo arba keičia profsąjungos įstatus.

33.4. Sprendžia profsąjungos struktūros klausimus. Tvirtina profsąjungos lėšų panaudojimo sąmatą, profsąjungos narių materialinės paramos nuostatus, etatus, atlyginimų bei priemokų profsąjungos aktyvui dydį.

33.5. Renka profsąjungos arba jų susivienijimų pirmininką, komitetą ar valdybą, Įgaliotinių tarybos  narį, revizijos komisiją. Gali priimti sprendimą, kad profsąjungai vadovautų samdomas pirmininkas. Išrinktas (samdomas) pirmininkas yra ir komiteto narys. Išrinktais (samdomais) laikomi kandidatai, surinkę daugiau kaip pusę susirinkimo dalyvių (konferencijos delegatų) balsų.

33.6.  Sumažėjus renkamų organų narių skaičiui, per vieną mėnesį į jų vietą išrenka kitus.

 

33.7.  Gali atšaukti pirma laiko pirmininko, kitų renkamų organų įgaliojimus dėl įvairių priežasčių: nepateisinto pasitikėjimo, nevykdymo ar atsisakymo vykdyti savo pareigas, ilgalaikės ligos, ilgalaikių atostogų ir pan.

33.8. Nustato balsavimo tvarką (slaptą ar atvirą) ir renkamų organų kiekybinę sudėtį. Tai nustatoma balsų dauguma.

33.9. Susirinkimo (konferencijos) protokolas surašomas per 10 dienų. Ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo (konferencijos) protokolas žymimas paskutiniu tos kadencijos numeriu, o po ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo (konferencijos) įvykusių susirinkimų (konferencijų) protokolai pradedami žymėti nuo 1 numerio.

 1. Įstaigos profsąjungos (jų susivienijimų) komitetas (ar valdybos):

34.1. Vykdo ir kontroliuoja susirinkimo (konferencijos) įpareigojimus.

34.2. Šaukia įstatuose numatyta tvarka susirinkimą (konferenciją) ir yra atsakingas už jo parengimą ir organizavimą. Prieš 10 dienų profsąjungos narius informuoja apie susirinkimo (konferencijos) datą ir darbotvarkę.

34.3. Sudaro profsąjungos organizacijos tikslų ir veiklos krypčių įgyvendinimui įvairias komisijas, numato atstovus į bendras su darbdaviu sudaromas komisijas.

34.4. Veda derybas su darbdaviu arba jo įgaliotais atstovais dėl kolektyvinės, kitų sutarčių sudarymo. Organizuoja jų bei įstatymų vykdymo kontrolę.

34.5. Sudarant kolektyvinę sutartį, atsiradus nesutarimams su darbdaviu dėl atskirų jos nuostatų, ruošia reikalavimus ir įstatymų numatyta tvarka įteikia darbdaviui. Priima sprendimą skelbti streiką įstaigoje. Jei tokį sprendimą priima įstaigos profesinė sąjunga neturinti juridinio asmens statuso, tai jam turi pritarti šakos profesinės sąjungos valdyba.

34.6. Renka profsąjungos narių pasiūlymus, pageidavimus, reikalavimus, juos apibendrina ir pateikia darbdaviui, šakos profsąjungai bei kitoms institucijoms.

34.7. Nagrinėja profsąjungos narių skundus, prašymus, pasiūlymus.

34.8. Sudaro profsąjungos narių, aktyvo mokymo planus ir programas, užtikrina jų dalyvavimą šakos profsąjungos ir kitų profsąjungų susivienijimų  organizuojamuose mokymuose.

34.9. Rūpinasi profsąjungos organizacijos narių skaičiaus didėjimu.

34.10. Atstovauja profsąjungą santykiuose su kitomis profesinėmis sąjungomis.

34.11. Tvarko lėšų pagal susirinkime (konferencijoje), komitete, ar valdyboje patvirtintą sąmatą ir materialinės paramos nuostatus, panaudojimą, turto apsaugą ir apskaitą.

34.12. Nuolat informuoja profsąjungos narius apie profsąjungos bei profsąjungų susivienijimų veiklą.

34.13. Darbą vykdo pagal posėdyje patvirtintą planą.

34.14. Profsąjungos komiteto (ar valdybos) veiklai vadovauja pirmininkas. Jis turi pirmo parašo teisę, atstovauja Profesinę sąjungą visų lygių valdžios ir valdymo organuose, teismuose, santykiuose su darbdaviais, jų organizacijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.

34.15. Profsąjungos komiteto (ar valdybos) posėdžiai organizuojami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

34.16. Profsąjungos komiteto (ar valdybos) posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų narių, o jų nutarimai – kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančiųjų.

 Finansinės priežiūros komisija:

35.1. Tikrina priimtų nutarimų, sąmatos vykdymą, lėšų, turto naudojimą bei apskaitą, komiteto (ar valdybos) posėdžių teisėtumą.

35.2. Viešai skelbia atliktų revizijų ir patikrinimų rezultatus.

35.3. Finansinės priežiūros komisija ir jos pirmininkas renkami 5 metams.

35.4. Finansinės priežiūros komisijos nariais negali būti komitetų ar valdybos nariai.

35.5. Finansinės priežiūros komisija už savo veiklą atsiskaito tik profsąjungos narių susirinkimui (konferencijai).

 PROFESINĖS SĄJUNGOS STRUKTŪRA IR VADOVAUJANTIEJI ORGANAI

 

 1. Suvažiavimas yra aukščiausias profesinės sąjungos organas.
 2. Suvažiavimai šaukiami kas 5 metai. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 organizacijų narių arba profsąjungos Įgaliotinių tarybai nusprendus.
 3. Apie eilinio suvažiavimo sušaukimo datą, darbotvarkę, delegatų rinkimo tvarką vietinėms profsąjungų organizacijoms (jų susivienijimas) pranešama prieš 4 mėnesius, o apie neeilinio-prieš 2 mėnesius.
 4. Delegatus į suvažiavimą renka vietinių profsąjungų organizacijų (jų susivienijimų) susirinkimai (konferencijos) pagal nustatytas atstovavimo normas. Delegato mandatas galioja vieną kadenciją. Esant reikalui pirma laiko delegato įgaliojimus atšaukia jį išrinkusi organizacija ir į jo vietą išrenka kitą.

40.Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų.

 41. Profesinės sąjungos suvažiavimas:

41.1. Nustato pagrindinius profesinės sąjungos uždavinius ir veiklos kryptis.

41.2. Svarsto ir įvertina  valdybos ir finansinės priežiūros komisijos ataskaitas.

41.3. Nustato balsavimo tvarką ir renkamų organų kiekybinę sudėtį.

41.4. Priima, keičia ir pildo profesinės sąjungos įstatus.

41.5. Renka profesinės sąjungos pirmininką, kuris tampa ir Valdybos pirmininku. Pirmininku išrenkamas tas kandidatas, už kurį balsavo daugiau kaip pusė delegatų.

Pirmininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais arba valdyba su juo sudaro darbo sutartį.

41.6. Tvirtina Įgaliotinių tarybos narius.

41.7. Renka valdybos narius.

41.8. Renka finansinės priežiūros komisiją.

41.9. Nustato nario mokesčio atsiskaitymo dydį profesinei sąjungai.

41.10. Nustato nario mokesčio atsiskaitymo dydį profesinės sąjungos Šalpos ir Švietimo paramos fondams.

41.11. Sprendžia kitus profesinės sąjungos veiklos aktualius klausimus.

41.12. Suvažiavimo nutarimai yra teisėti jei už juos balsavo daugiau kaip pusė suvažiavimo delegatų, o įstatai teisėti, jei už juos balsavo 2/3 delegatų.

41.13. Suvažiavimo nutarimai yra privalomi visiems profesinės sąjungos nariams.

 1. Tarp suvažiavimų profesinės sąjungos veiklą vykdo Įgaliotinių taryba.

  Įgaliotinių taryba

43.1. Įgaliotinių tarybos nariu deleguojamas įstaigos profesinės sąjungos (jų susivienijimų) pirmininkas arba kitas tos organizacijos atstovas patvirtintas įstaigos profesinės sąjungos (jų susivienijimų) komiteto ar valdybos nutarimu.

43.2. Įgaliotinių tarybos posėdžiai vyksta esant reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus.

43.3. Įgaliotinių tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių, o jų nutarimai-kai už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių.

43.4. Organizuoja suvažiavime priimtų dokumentų įgyvendinimą.

43.5. Priima nutarimus profesinės sąjungos veiklai ir jos vidaus tvarkos klausimais. Tvirtina Sąmatą. Tarybos nutarimai privalomi vietinėms profsąjungų organizacijoms (jų susivienijimams) ir valdybai.

43.6. Esant būtinumui, pirma laiko atleidžia ir renka profesinės sąjungos pirmininką ir pavaduotojus. Tvirtina naujai išrinktus Įgaliotinių tarybos narius.  Tarybos nario įgaliojimus pirma laiko, esant reikalui, atšaukia jį išrinkusi organizacija ir per mėnesį išrenka kitą.

43.7. Tvirtina profesinės sąjungos jaunimo centro ir lygiateisiškumo centro išrinktas pirmininkų kandidatūras.

43.8. Šaukia suvažiavimą, nustato delegatų, įgaliotinių tarybos narių atstovavimo norma, datą, vietą bei suvažiavimo organizavimo tvarką.

43.9. Tvirtina ir keičia Švietimo paramos ir Šalpos fondo nuostatus.

43.10. Priima sprendimą skelbti streiką šakos lygiu.

 1. Įgaliotinių tarybos vykdomasis organas yra valdyba.

 Valdyba

45.1. Renkasi esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Valdybos posėdžiai gali būti pravedami ir elektroniniu būdu valdybos nustatyta tvarka.

45.2. Jos sprendimai yra teisėti, kai dalyvauja ne mažiau kaip ½ narių, o nutarimai-kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančiųjų.

45.3. Vykdo Įgaliotinių tarybos nutarimus, įgyvendina veiklos kryptis.

45.4. Šaukia Įgaliotinių tarybos posėdžius. Kartą per du metus organizuoja ataskaitinę konferenciją.

45.5. Vykdo Įgaliotinių tarybos patvirtintą sąmatą, sprendžia Šalpos ir Švietimo paramos fondo panaudojimo ir kitus finansinius klausimus.

45.6. Sudaro darbo sutartį su sąjungos pirmininku arba patvirtina jo darbą visuomeniniu pagrindu.

45.7. Renka iš valdybos narių tarpo  profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojus pagal atskiras sveikatos priežiūros paslaugų sritis.

 

 1. Profesinės sąjungos pirmininkas.

46.1. Vadovauja Įgaliotinių tarybai ir sąjungos valdybai. Turi pirmo parašo teisę ir atsakingas už Profesinės sąjungos lėšų bei turto racionalų panaudojimą.

46.2. Atstovauja Profesinę sąjungą visų lygių valdžios ir valdymo organuose, teismuose, santykiuose su darbdaviais, jų organizacijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.

46.3. Atstovauja Profesinę sąjungą Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje ar kituose visuomeniniuose junginiuose, PSI, EPSU ir kitose Lietuvos bei tarptautinėse organizacijose.

46.4. Parenka samdomų darbuotojų kandidatūras ir sudaro darbo sutartis.

46.5. Priima ir atleidžia darbuotojus trumpalaikių ir vienkartinių darbų atlikimui.

46.6. Vadovauja samdomiems darbuotojams ir kontroliuoja jų darbą. Vidaus darbui organizuoti ir tvarkai palaikyti leidžia įsakymus (potvarkius).

 

 1. Profesinės sąjungos finansinės priežiūros komisija.

47.1. Finansinės priežiūros komisija renkama suvažiavime 5 metams.

47.2. Komisijos nariais negali būti Įgaliotinių tarybos nariai, samdomieji darbuotojai.

47.3. Komisija iš savo narių renka pirmininką. Balsavimo formą (atvirą ar uždarą) pasirenka patys komisijos nariai.

47.4. Komisija dirba savarankiškai. Už savo veiklą atsiskaito tik profesinės sąjungos suvažiavimui.

47.5. Komisijos nariai turi teisę dalyvauti Įgaliotinių tarybos ir valdybos posėdžiuose.

47.6. Komisija kontroliuoja Įgaliotinių tarybos, jai pavaldžių organizacijų, profesinės sąjungos materialinių ir finansinių lėšų gavimo ir naudojimo teisingumą, apskaitos ir atskaitomybės patikimumą, atlieka ūkinės-finansinės veiklos analizę.

47.7. Komisijos sprendimai yra privalomi toms organizacijoms, kurių atžvilgiu jie priimami.47.8. Komisija savo darbe naudojasi  kontroliuojamo organo visais su jų veikla susijusiais dokumentais. Reikalui esant, komisija gali gauti kredito ir banko įstaigų duomenis apie esamas lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose.

47.9. Komisija patikrinimų rezultatus įformina aktais, kurie įteikiami tikrinamo organo atstovams. Komisijos nutarimai tikrinamam organui yra privalomi ir turi būti įvykdyti komisijos nustatytais terminais.

47.10. Komisija apie patikrinimus ir jų rezultatus informuoja Įgaliotinių tarybą ne rečiau kaip kartą per 2 metus.

 1. Profesinėje sąjungoje veikia jaunimo ir lygiateisiškumo centrai pagal jų patvirtintus reglamentus.

 PROFESINĖS SĄJUNGOS LĖŠOS, TURTAS IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

 1. Profesinės sąjungos turtą sudaro: profsąjungos narių mokesčiai, įmonių, įstaigų, organizacijų įnašai bei kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.
 2. Profesinė sąjunga savarankiškai sprendžia kaip naudoti lėšas ir valdyti turtą.
 3. Lėšos ir turtas naudojamas veiklai vykdyti, profsąjungos narių šalpai ir labdarai, kvalifikacijos kėlimui ir švietimui.
 4. Profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą kontroliuoja finansinės priežiūros komisija.
 5. Profesinės sąjungos veikla gali būti nutraukta, jeigu tokį sprendimą priima suvažiavimas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
 6. Įstaigos profsąjungos (jų susivienijimų) veikla gali būti nutraukta, dalyvaujant šakos profesinės sąjungos pirmininkui arba jo įgaliotam atstovui, jeigu tokį sprendimą priima susirinkimas (konferencija) ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių (delegatų) balsų dauguma.
 7. Likvidavimo tvarkos, likvidacinės komisijos tvirtinimo, lėšų bei turto perdavimo klausimus atitinkamai sprendžia susirinkimas, konferencija, suvažiavimas.
 8. Profesinės sąjungos reorganizavimas - tai profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotų profesinių sąjungų visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos gali būti reorganizuojamos jungiant ir skaidant profesines sąjungas.
 9. Profesinės sąjungos reorganizavimo sąlygas rengia pirmininkas. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina atitinkamai susirinkimas, konferencija, suvažiavimas.

 

 

Profesinės sąjungos pirmininkas Aldona Baublytė

ĮREGISTRUOTA:
2012 m. gruodžio 31 d.
Registracijos Nr. 190776912

0
0
0
s2sdefault
Į viršų