• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sekmadienis, 2020 Liepa 05

Labai graži AKCIJA!

Primename, kad MO muziejus Vilniuje visą liepos mėnesį kviečia medicinos darbuotojus apsilankyti nemokamai!

Dėl pandemijos uždarytame MO muziejuje balandžio 27 dieną paskelbė palaikymo akciją „Bilietas į ateitį“, kuria kreipėsi palaikymo į MO bendruomenę ir visus, kuriems rūpi MO veikla.

Per vieną akcijos mėnesį buvo nupirkti 1033 MO muziejaus „Bilietai į ateitį“. Nuoširdžiai dėkojame ir išpildome akcijos metu duotą pažadą - kviečiame medikus muziejuje nemokamai apsilankyti visą liepos mėnesį.
Papildomai registruotis ir pranešti apie savo atvykimą nereikia. Tereikia atvykti į MO muziejų bei turėti medicinos įstaigos darbuotojo pažymėjimą ar kitą įrodymą, patvirtinanatį darbą medicinos įstaigoje.

Skaitykite daugiau:
https://mo.lt/…/mo-muziejaus-iniciatyvos-bilietas-i-ateit…/…

 

Penktadienis, 2020 Liepa 03

 

Šiandieną įvyko neeilinis 11-tasis Europos viešųjų paslaugų profesinių sajungų konfederacijos ( EPSU)  jaunimo susitikimas. Neeilinis todėl, kad virtualus, jame dalyvavo virš 50 dalyvių. Šį susitikimą moderavo mūsų profesinės sąjungos narė, jaunimietė Alina Tankeliun ir dalį sveikinimo kalbos sakė kartu su EPSU generaliniu sekretoriumi Jan Willem Goudriaan ir atstovu iš Friedrich-Ebert-Stiftung Marc Meinardus. Buvo aptartos skaudžios temos susijusios su COVID - 19 pandemija. Darbo netekimas, jaunimo situacija. Kolegos iš kitų šalių papasakojo apie dabartinę situaciją Covid-19 pandemijos akivaizdoje. Pasidalino savo asmeniniais įspūdžiais. Taip pat aptarėme situaciją su kitais Europos profesinių sąjungų komitetais: ETUC, PERC, taip pat atstovais iš Ver.di, Vokietija. Nuspręsta, kad jei COVID 19 pandemija atsitrauks surengti tikrą susitikimą Bosnijoje ir Hercegovinoje spalio mėnesį, tačiau susitikimo pabaigoje išgirdome liūdną žinią, kad greičiausiai šiais metais tikro susitikimo galime ir neturėti. Tačiau tikimės ir viliamės, kad viskas bus gerai. Akimirkos iš susitikimo.

Antradienis, 2020 Birželio 30

EPSU Solidarity for the French unions mobilization 30 June 2020!
LSADPS, būdama EPSU – Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacijos nare solidarizuojasi kartu ir palaiko planuojamą pravesti streiką 2020 m. birželio 30 dieną!

Prancūzijos profesinės sąjungos ir toliau telkiasi, kad pasiektų darbo užmokesčio padidinimo ir pagerinimo darbo salygų visų sveikatos ir socialinių darbuotojų tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuoje. Demonstracijos ir streikai planuojami pravesti birželio 30 d. Prie profesinių sąjungų jungiasi ir viešojo sektoriaus sąjungos, kurios kelia panašius reikalavimus. Milijonai darbuotojų reikalauja padidinti darbo užmokestį, investuoti į savo paslaugas, kad jos būtų kokybiškos, padidinti darbuotojų skaičių ir padidinti jų darbo pripažinimą bei vertinimą. Aplodismentai yra gerai, bet to nepakanka. Po daugelio metų griežto taupymo politikos reikia pokyčių ir realių patobulinimų. 
EPSU – Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacija kviečia visus solidarizuotis!

                                     

Pirmadienis, 2020 Birželio 29

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 2020 m. birželio 26  d. Nr.  V-1553

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

  1. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia  šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo 2.1 papunkčio redakcija:

„2.1. Į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – stacionarinės ASPĮ) stacionarizuojamiems pacientams, kuriems paskirtas planinis gydymas stacionare (įskaitant dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas) (toliau – planinė stacionarinė paslauga), o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.), ir tam asmeniui, viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas tuo atveju, jeigu asmuo atitinka COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) klinikinius kriterijus (pasireiškia bent vienas iš šių simptomų: kūno temperatūra 37,3º C ir didesnė, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) (toliau – COVID-19 būdingi simptomai) arba epidemiologinius kriterijus (artimas sąlytis su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios arba asmuo yra ar buvo slaugos ar globos namų, kuriuose patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gyventojas ar darbuotojas 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios) (toliau – epidemiologiniai COVID-19  kriterijai).

Viruso SARS-CoV-2 tyrimas atliekamas toje pačioje stacionarinėje ASPĮ. Pacientui planinė stacionarinė paslauga pradedama nelaukiant viruso SARS-CoV-2 tyrimo atsakymo.

Kol negautas viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymas, stacionarizuojamas pacientas palatoje turi būti vienas, o stacionarinės ASPĮ personalas tuo atveju, kai pacientui nėra pasireiškę bent vienas COVID-19 būdingas simptomas, naudoja ne žemesnio kaip II, o tuo atveju, kai dėl paciento sveikatos būklės negalima nustatyti ar pacientui yra pasireiškęs bent vienas COVID-19 būdingas simptomas arba pacientas atitinka epidemiologinius COVID-19 kriterijus – ne žemesnio kaip III saugumo lygio pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ asmeninės apsaugos priemonių rinkinį. Atliekamas visų patalpų, kuriose buvo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientui, galutinis (baigiamasis) valymas ir dezinfekcija.Stacionarizuojamas pacientas (ar paciento atstovas) turi pasirašyti stacionarinės ASPĮ vadovo nustatytos formos sutikimą, kad neišvyks iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kad sutinka būti izoliuotas atskiroje palatoje, iki bus gauti viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultatai. Sutikime turi būti nurodyta, kad pacientui nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

Pacientams, kuriems stacionarinėje ASPĮ suteikus pagalbą išleidžiami gydytis ambulatoriškai, viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę bent vienas COVID-19 būdingas simptomas arba pacientas atitinka epidemiologinius COVID-19 kriterijus.

Pacientas, kuriam paskirta planinė stacionarinė paslauga, ir kuriam viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) stacionarinėje ASPĮ atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 48 val., ir pacientas, kuris, suteikus pagalbą, išleidžiamas gydytis ambulatoriškai, privalo pasirašyti stacionarinės ASPĮ vadovo nustatytos formos sutikimą, kad viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultato sutinka laukti sutikime nurodytoje izoliavimo vietoje. Šioje pastraipoje nurodytame sutikime turi būti nurodyta, kad pacientui nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas vadovaujantis Būtinojo hospitalizavimo reikalavimuose nustatyta tvarka.“

  1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                 Aurelijus Veryga

 

Penktadienis, 2020 Birželio 26

Seimas pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis stiprinamos įstaigose veikiančios medicinos etikos komisijos ir tikslinama, kaip turėtų būtų formuojamos įstaigų gydymo ir slaugos tarybos. Apsispręsta medicinos etikos komisijoms suteikti papildomus įgaliojimus gerinant psichoemocinį klimatą įstaigose, taip pat nustatyti, kad patys gydytojai ir slaugytojai, o ne gydymo įstaigų vadovai, kaip yra dabar, vadovautų įstaigų gydymo ir slaugos taryboms. 

Šios naujovės leis užtikrinti, kad medikų balsas būtų svaresnis sprendžiant svarbius įstaigų medicinos ir slaugos organizavimo klausimus ir būtų mažinamos mobingo apraiškos. 

Kartu, siekiant derinti viešuosius ir privačiuosius interesus savivaldybių viešosiose įstaigose, pakeista ir stebėtojų tarybos formavimo tvarka.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, naujovės būtinos tam, kad gydymo įstaigose galėtų vykti realūs, sisteminiai pokyčiai, kad būtų atsižvelgiama į visuomenės ir medikų bendruomenės lūkesčius, poreikius, jų matymą, kaip įstaigos turėtų keistis, vertinant įstaigos veiklą bei organizuojant gydymo ir slaugos paslaugų teikimą.

„Ne kartą sakiau, kad įstaigos – tai ne sienos, ne technika, bet darbuotojai. Džiaugiuosi, kad kolegos palaikė siūlymą keisti stebėtojų tarybos formavimo modelį, įteisinti realų gydymo ir slaugos tarybų vaidmenį, kas pagal dabartinę praktiką užtikrinama ne visada. Be to, atsižvelgus į pačių medikų bendruomenės išsakytą situaciją dėl bendros atmosferos, apsispręsta gydymo įstaigose jau veikiančioms medicinos etikos komisijoms suteikti papildomus įgaliojimus, susijusius su bendravimo ir bendradarbiavimo tarp medikų pačiose įstaigose gerinimu. Tai neabejotinai prisidės prie mobingo prevencijos sveikatos sistemoje“, – sako A. Veryga.

Seimas pritarė, kad gydymo ir slaugos taryboms, galinčioms teikti rekomendacinio pobūdžio siūlymus įstaigų administracijoms, nebegalės pirmininkauti įstaigos administracijos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas. Tai leis išvengti dabar egzistuojančios praktikos, kai jie patys, būdami gydymo ar slaugos tarybų pirmininkais, sau arba tiesioginiam savo vadovui teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus.

Taip pat, siekiant pagerinti psichoemocinį klimatą gydymo įstaigose bei užtikrinti geresnę medikų darbo atmosferą, pritarta siūlymui stiprinti medicinos etikos komisijų veiklą. Joms bus pavesta spręsti gydymo įstaigose dirbančiųjų tarpusavio etikos klausimus.

Be kita ko, atsižvelgus į Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymų pakeitimus, panaikintas iki šiol galiojęs reikalavimas savivaldybių taryboms į jų pavaldumo viešųjų įstaigų kolegialius organus deleguoti savivaldybės tarybos narį. Tai reiškia, kad į stebėtojų tarybos sudėtį bus skiriamas ne konkretus savivaldybės tarybos narys, o savivaldybės tarybos deleguotas žmogus.
Įstatymą dar turės pasirašyti Prezidentas.


 

Į viršų