• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

Apie LSADPS

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (LSADPS) įkurta 1991 m. balandžio mėnesį yra laisvanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus ir vykdanti laisvųjų profsąjungų politiką. Ji jungia 35 pirmines organizacijas ir 2 asocijuotas sveikatos specialistų organizacijas: Jaunųjų gydytojų asociaciją ir Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinę sąjungą.
Aukščiausias profesinės sąjungos organas yra suvažiavimas, šaukiamas ne rečiau kaip kas penkeri metai. Laikotarpyje tarp suvažiavimų sąjungos veiklą organizuoja ir koordinuoja Įgaliotinių taryba ir suvažiavime išrinkta valdyba. Organizacijos nariai moka 1% mėnesinio darbo užmokesčio dydžio nario mokestį. Pirminės organizacijos LSADPS valdybai perveda 30% savo pajamų kiekvieną mėnesį, bei 5% šalpos fondui, kurio lėšos naudojamos pagal patvirtintus nuostatus. 2007 m. lapkričio mėn. 30 d.įkurtas Švietimo paramos fondas, kurio vienas iš pagrindinių tikslų – profesinės sąjungos narių švietimas  ir kvalifikacijos kėlimas. Nario mokestis renkamas į šį fondą yra 5 %.
LSADPS yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, 1995 m. priimtos į Pasaulio laisvųjų profesinių sąjungų konfederaciją (ICFTU), narė. 1994 m. LSADPS tapo Tarptautinio visuomeninio paslaugų sekretoriato (PSI) nare, o nuo 2000 m. ir Europos visuomeninių paslaugų sąjungų federacijos (EPSU) narė.
LSADPS veiklos pagrindas - teisėtas profesinės sąjungos narių socialinių ir ekonominių interesų gynimas.  Didžiausias dėmesys skiriamas:
  • organizacijų veiklai;
  • dirbančiųjų užimtumui rinkos sąlygomis;
  • profesinės sąjungos narių švietimui;
  • įtakai įstatymdavystei didinti;
  • solidarumui su kitomis profesinėmis sąjungomis stiprinti.
Per Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją LSADPS dalyvauja visų lygių Darbo biržos, Sodros ir Valstybinės darbo inspekcijos trišalėse komisijose arba tarybose.
Jose siekiama intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos darbe garantijų.
LSADPS periodiškai organizuoja visų lygių (respublikinio, regioninio, vietinio) švietimą profsąjungos nariams ir aktyvui. Organizuoja tikslinius seminarus dirbantiesiems dėl saugaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, streso ir psichologinės įtampos, AIDS problemų, ruošia mokymo programas, metodinę ir kitą medžiagą sociologinių apklausų bei surinktos iš profesinių sąjungų organizacijų informacijos pagrindu.
Taip pat LSADPS aktyviai bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus su kitomis sveikatos sistemoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis  ir darbdavių organizacijomis  sprendžiant sveikatos sistemoje iškilusias problemas, inicijuojant įstatymų pakeitimus ir papildymus.
Pirmą kartą sveikatos sistemos istorijoje 2013 m. gegužės 7 d. Sveikatos apsaugos ministerija įsteigė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalę tarybą (toliau - Taryba), kuri veikia lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu.
Pagrindinis Tarybos tikslas – turėti sveikatos sistemoje šakinę kolektyvinę sutartį, kurioje būtų reglamentuotas darbo apmokėjimas, darbo krūvis, kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apmokėjimas bei kitos svarbios darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos.
LSADPS aktyviai dalyvavo šios Tarybos įsteigimo procedūrose: inicijavo darbuotojams atstovaujančių asmenų diskusiją, kurios metu buvo nustatyti profsąjungų atstovavimo kriterijai ir susitarta dėl atstovaujančių asmenų delegavimo Taryboje. 
0
0
0
s2smodern
Į viršų