• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Ketvirtadienis, 2020 Balandis 30

 

                       LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

                                                                 ĮSAKYMAS

                                               DĖL BALO VERTĖS PATVIRTINIMO

                                              2020 m. balandžio 29 d. Nr. V-1010

                                                                   Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. DT-4/3 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2020 m. balandžio 1 d.“:

  1. N u s t a t a u, kad:

1.1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų (PAASP metinės bazinės kainos, skatinamojo priedo, mokamo už PAASP paslaugas, priedo už gerus PAASP rezultatus, priedo už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių bei miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventoją, priedo už kiekvieną prirašytą prie šeimos gydytojo (ši nuostata netaikoma, jeigu paslaugas teikia vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas) gyventoją, priedo už gyventojo, turinčio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, aptarnavimą, priedo, mokamo PAASP įstaigai, akredituotai teikti šeimos gydytojo paslaugą, bei priedo, mokamo už Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E112 formas, apsilankymą pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų) 1 balo vertė yra lygi 1,12 euro;

1.2. ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas) ir paslaugų, teikiamų pagal prevencines programas, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,12 euro;

1.3. slaugos (slaugos ir palaikomojo gydymo, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, paliatyviosios pagalbos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos) paslaugų  bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,11 euro;

1.4. greitosios medicinos pagalbos paslaugų (greitosios medicinos pagalbos paslaugų bazinių kainų, priedo už gerus greitosios medicinos pagalbos rezultatus ir klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinio priedo) 1 balo vertė yra lygi 1,11 euro;

1.5. dantų protezavimo paslaugų bazinio dydžio 1 balo vertė yra lygi 1,11 euro;

1.6. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,10 euro;

1.7. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų, ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų bei procedūrų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal 2015–2025 metų transplantacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,09 euro.

  1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1550 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                       Aurelijus Veryga

 

      

Trečiadienis, 2020 Balandis 29
Baigiami rengti paskutiniai formalumai ir jau gegužę visą medikų bendruomenę – gydytojus, slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, teikiančius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turėtų pasiekti papildomi 130 mln. eurų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Šios lėšos – tai paskutinis visų medikų algų didinimo etapas, dėl kurio buvo susitarta dar 2017-aisiais.
 
Medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane bei susitarimuose su medikų profesinėmis sąjungomis. Tuo tikslu penkerius metus (2016–2020 m.) iš eilės planingai didinami sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų PSDF lėšomis, baziniai įkainiai.
 
Statistika rodo, kad 2019 m. rugsėjo-2020 m. vasario mėn. šalies gydytojų vidutinis bruto darbo užmokestis sudarė 2 755 Eur, o slaugytojų – 1 390 Eur, kito personalo, teikiančio asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 1 226 eurus. Su profesinėmis sąjungomis suderintos šios siekiamybės: šalies mastu gydytojų vidutinis bruto darbo užmokestis turėtų būti ne mažesnis, kaip 3 250 Eur, o slaugytojų – 1 625 eurai.
 
„Skaičiuojama, kad sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio fondas su šių metų skiriamais pinigais turėtų didėti net 17–18 procentų. Realiai gydymo įstaigos  papildomas lėšas į savo sąskaitą jau turėtų gauti gegužės mėnesį, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė. – Šiemet sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį buvo numatyta kelti nuo rugsėjo, tačiau, atsižvelgus į sudėtingą situaciją Lietuvoje, nuspręsta tą daryti neatidėliojant".
 
Sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų didinimas bus kompensuojamas iš PSDF rezervo rizikos valdymo lėšų sveikatos apsaugos ministro sprendimu, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai. Su dokumentu galima susipažinti čia. Šiam tikslui šių metų 9 mėnesiams (nuo balandžio iki gruodžio) skirta 130 mln. PSDF rezervo lėšų, kurios pradės pasiekti gydymo įstaigas gegužės antroje pusėje, kai didesnėmis paslaugų kainomis bus atsiskaitoma jau už balandį suteiktas paslaugas. Šios lėšos sudarys prielaidas padidinti atlyginimus ne tik gydytojams ir slaugytojams iki su profesinėmis sąjungomis sutartų dydžių, bet ir kitiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 
Be to, kaip jau buvo skelbta iki tol, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu (nuo jo įsigaliojimo dienos iki atšaukimo dienos) gydymo įstaigų darbuotojams, kurie dirba su ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergančiais pacientais, ir sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems prevenciją ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, dar bus papildomai nuo 60 iki 100 procentų didinami pareiginės algos (darbo užmokesčio) pastoviosios dalies koeficientai arba mėnesinė alga (priklausomai nuo įstaigoje taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos).
 
Gydymo įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, išlaidos, susijusios su darbo užmokesčio padidinimu bus kompensuojamos PSDF lėšomis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, o minėtas darbo užmokesčio padidinimas atliktas atsižvelgiant į konkretaus sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą – Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Kai tik bus priimtos šios tvarkos (tikimasi, kad jos bus priimtos vėliausiai gegužės mėn. pirmosiomis dienomis), iš gydymo įstaigų ligonių kasos priims lėšų paraiškas minėtoms darbo užmokesčio padidinimo išlaidoms kompensuoti.
​VLK informacija
Trečiadienis, 2020 Balandis 29

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuotrauka.

Ketvirtadienis, 2020 Balandis 23

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) Taryba priėmė nutarimą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2020 m. balandžio 1d.

Nutarimą Nr.DT-4/3 2020.04.09d. galite peržiūrėti čia:

 

Į viršų