• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Pirmadienis, 2021 Spalio 25

Šventinės ir minėjimo dienos yra laukiamos, nes suteikia galimybę rimtyje ir susikaupime paminėti išėjusiuosius, praleisti daugiau laiko su artimaisiais ir draugais, pailsėti. Tačiau yra tokių gamybos ir aptarnavimo sektorių, kur darbas negali sustoti net ir šventinėmis dienomis. Todėl Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, čia:

 • švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais (DK 123 str. 2 dalis.
 • nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos budėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis ir siunčiamos į komandiruotes tik su jų sutikimu. Pagal šią DSSĮ nuostatą taikoma išimtis, t. y. net ir dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą (t. y. pamaininis darbas) reikalingas nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos sutikimas dirbti šventinę dieną. (DSSĮ 37 str. 8 dalis);
 • už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis (DK 144 str. 2 dalis);
 • už viršvalandinį darbą švenčių dieną – mokamas ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis (DK 144 str. 4 dalis);
 • darbuotojo prašymu, darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padaugintas iš DK 144 str. 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko (DK 144 str. 5 dalis);
 • darbuotojo ir darbdavio vienų kitiems perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir kita) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu. Sutikimo forma konkrečiai neapibrėžta, todėl sutikimas gali būti išreiškiamas laisvos formos dokumente.

 Susidūrus su pažeidimais dėl darbo švenčių dienomis raginame kreiptis į VDI:

VDI informacija

Penktadienis, 2021 Spalio 22

Šiandieną LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickenė kartu su profesinėmis sąjungomis pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Nacionalinė kolektyvinė sutartis čia:  

2021 10 18_SADM_Kolektyvine sutartis 2022 m. 03.jpg
Ministrė M. Navickienė ir profesinės sąjungos pasirašė kolektyvinę sutartį: didesnis atlygis ir geresnės sąlygos mokymuisi, saviugdai

Vyriausybės įgaliota socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė bei keturios profesinių sąjungų organizacijos pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį 2022 metams. Šalys susitarė padidinti pareiginės algos bazinį dydį visiems viešojo sektoriaus tarnautojams, darbuotojams ir pareigūnams iki 181 euro, užtikrinti geresnes sąlygas mokymuisi ir saviugdai, šių darbuotojų teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas: skatinti įstaigas dirbti be psichologinio smurto, priekabiavimo darbe, numatyti tinkamas priemones ir skirti pakankamą finansavimą psichologinio smurto darbe prevencijai.

Nacionalinę kolektyvinę sutartį iš profesinių sąjungų pusės pasirašė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga.

„Derybose dėl geresnių darbo sąlygų viešojo sektoriaus darbuotojams suradome abiem pusėms priimtinus sprendimus. Didiname atlyginimus, tačiau svarbu ne tik tai. Ne mažiau svarbu užtikrinti geresnes sąlygas mokymuisi, saviugdai, saugias ir sveikas darbo sąlygas ne tik fizine, bet ir psichosocialine rizikos veiksnių prasme, gerinant emocinę dirbančiųjų aplinką. Manau, jog sėkmingas socialinis dialogas yra svarbus ne tik tūkstančiams viešojo sektoriaus darbuotojų, bet pasiekia ir jų šeimas, artimuosius“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Pareiginės algos bazinis dydis ir koeficientų ribos

Nacionaline kolektyvine sutartimi Vyriausybė įsipareigojo pareiginės algos bazinį dydį kitais metais kilstelti 4 eurais, t. y. iki 181 euro. Šis dydis taikomas apskaičiuojant darbo užmokestį valstybės tarnautojams, valstybės pareigūnams, kariams, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojams, politikams ir teisėjams. 

Toks pareiginės algos bazinis dydis suplanuotas ir Seimui pateiktame Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymo projekte.

Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama pareiginės algos bazinį dydį dauginant iš konkrečiai pareigybei taikomo koeficiento. Prie darbo užmokesčio dar paprastai pridedama kintamoji pareiginės algos dalis, kuri priklauso nuo pasiektų darbo tikslų, taip pat priemokos, premijos ar užmokestis už viršvalandinį darbą, jeigu jis buvo dirbtas.

Pareiginės algos bazinio dydžio didinimas palies apie 200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų, pareigūnų.

Taip pat sutarta didinti minimalių koeficientų ribas biudžetinių įstaigų darbuotojams – 0,5 koeficiento, valstybės tarnautojams (10 grupės pareigybėms) – 0,5 koeficiento, statutiniams pareigūnams (13–15 grupių pareigybėms), dirbantiems III įstaigų grupėje – 0,5 koeficiento, II įstaigų grupėje – 0,2 koeficiento.

Papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams

Sutartį su Vyriausybe pasirašiusių profesinių sąjungų nariai 2022 metais galės pasinaudoti ir papildomomis garantijomis. Nors šios garantijos kitąmet galios tik tiems darbuotojams, kurie prie profesinių sąjungų prisijungė iki Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo, tačiau tikimasi, kad tai paskatins daugelį viešojo sektoriaus darbuotojų apsvarstyti galimybę tapti profesinių sąjungų nariais ateityje. Profesinėms sąjungoms stiprėjant, sutvirtėtų ir socialinis dialogas, darbuotojai būtų geriau atstovaujami.

PAPILDOMOS KASMETINĖS ATOSTOGOS SAVIUGDAI. Profesinių sąjungų nariai kitąmet galės išeiti 2 darbo dienomis ilgesnių kasmetinių atostogų saviugdai. 

Papildomas kasmetines atostogas, kurių metu mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, išnaudoti reikia per 2022 metus. Jeigu papildomos dienos nepanaudojamos per metus, jos negali būti kaupiamos.

Tačiau darbuotojui išeinant iš darbo arba atleidžiant jį įstatymų nustatytais pagrindais, už nepanaudotas papildomas atostogas turi būti kompensuojama kaip ir už kitas kasmetines atostogas proporcingai 2022 metais dirbtam laikotarpiui.

ATOSTOGOS MOKYMUISI. Pagal Darbo kodeksą ilgiau nei 5 metus darbovietėje išdirbusiam darbuotojui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą, darbdavys turi suteikti iki 10 darbo dienų mokymosi atostogų per metus už jas mokant ne mažiau nei pusę vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio.

Tokį pat laiką išdirbusiam darbuotojui, kuris dalyvauja neformaliose suaugusiųjų švietimo programose, mokymosi atostogos gali būti suteikiamos iki 5 darbo dienų per metus, bet per jas ne mažiau nei pusė darbuotojo vidutinio atlyginimo mokama tik tais atvejais, kai neformalusis mokymasis yra tiesiogiai susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu.

Tuo metu Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje fiksuota, kad sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams 5 metų taisyklė nebus taikoma, o apmokėjimas už mokymosi atostogas galės būti dosnesnis.

Tai reiškia, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, galės būti suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jiems vidutinį darbuotojo darbo užmokestį arba iki 20 darbo dienų mokant 50 proc. nuo vidutinio darbuotojo atlyginimo.

Norint pasinaudoti šią galimybe, darbdaviui reikėtų pristatyti pažymą apie mokymąsi.

Vietoj mokymosi atostogų profesinės sąjungos narys galės pasirinkti iki 5 dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.

Skatins socialinių partnerių bendradarbiavimą 

VYRIAUSYBĖ ĮSIPAREIGOJO Seimui kartu su 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu pateikti įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu.

DARBDAVIO LYGMENS PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSIPAREIGOJO ypatingą dėmesį skirti informacijai apie darbuotojo patiriamą psichologinį smurtą, priekabiavimą ar diskriminaciją. Profesinė sąjunga turi teisę siūlyti darbdaviui sudaryti komisiją, kuri išnagrinėtų galimo psichologinio smurto, priekabiavimo ar diskriminacijos atvejį ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos sudarymo dienos. 

Darbdavys, prieš pradėdamas tirti darbo pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą, privalo nedelsiant apie tai informuoti darbdavio lygmens profesinę sąjungą. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga turi teisę dalyvauti tyrime ir pateikti savo nuomonę. Komisijos sudarymo atveju, darbdavio lygmens profesinė sąjunga turi teisę deleguoti savo atstovą į komisiją.

Taip pat teikia pasiūlymus darbdaviui dėl įstaigos praktinių darbo procesų tobulinimo, šviečia savo narius apie darbuotojų teises, pavyzdžiui, dėl teisės atsijungti, psichologinio smurto darbe, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, lyčių lygybės aspektų.


 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministre-m-navickiene-ir-profesines-sajungos-pasirase-kolektyvine-sutarti-didesnis-atlygis-ir-geresnes-salygos-mokymuisi-saviugdaixx

 

Ketvirtadienis, 2021 Spalio 21

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (toliau - VDI) primena, kad pagal aktualiausius Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų pakeitimus, numatančius administracinę atsakomybę už darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimus, nuo šių metų lapkričio 1 d.  didėja šios baudos:

 • Nuo lapkričio 1 d. darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtrauks baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 900 iki 1400 eurų. Pakartotinas darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, užtrauks baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 2000 eurų.
 • Dvigubai -  iki 60 eurų – padidinta minimali bauda darbuotojui už neblaivaus arba apsvaigusio buvimą darbo vietoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimą pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo.
 • Dvigubai -  iki 300 eurų – padidinta minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus.
 • Dvigubai -  iki 300 eurų padidinta minimali bauda už darbo laiko apskaitos pažeidimus.
 • Numatyta administracinė atsakomybė ir fiziniam asmeniui už informacijos nepateikimą VDI apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį. Nustačius, kad darbdavys ar kitas atsakingas asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 7 dalyje ir 103 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą pateikti informaciją apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį  (taip pat ir ES pilietį) VDI per SODROS informacinę sistemą, bus skiriama nuo 360 iki 660 eurų bauda. Pakartotinas administracinis nusižengimas užtrauks 720 – 1320 eurų administracinę baudą.
 • Dvigubai – iki 780 eurų padidinta minimali bauda už vertimąsi nedeklaruota savarankiška veikla (fizinio asmens veikla, atitinkanti individualios veiklos požymius, tačiau neįsiregistravus mokesčių įstatymų nustatyta tvarka arba įsiregistravus, bet nedeklaruojant pajamų arba deklaruojant mažesnes pajamas, negu faktiškai gavo iš tokios individualios veiklos.)
 • VDI raštą skaitykite čia:

Kontaktams:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Antradienis, 2021 Spalio 19
Valdančiųjų balsų pakako, kad būtų priimtas įstatymas, kuriuo vyriausybė nusimeta privalomųjų testų finansavimo naštą ir perkelia ją ant darbuotojų pečių.
                            Nėra nuotraukos aprašo.
Antradienis, 2021 Spalio 19

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinės sąjungos taryba priėmė sprendimą lapkričio 8 d. pradėti neterminuotą streiką.

Balsavime dėl streiko dalyvavo 769 nariai; 2 biuleteniai buvo sugadinti; 747 nariai (97 proc.) balsavo „už“ streiką, 20 narių – „prieš“.

Spalio 19 d. profesinė sąjunga Vilniaus miesto savivaldybei ir bendrovei įteikia įspėjimą apie būsimą neterminuotą streiką. Abi pusės per tris darbo dienas turės suderinti, kaip teikti viešojo transporto paslaugą streiko metu.

Profsąjunga reikalauja 10 proc. kelti atlyginimus darbuotojams, sustabdyti esamų darbo ir socialinių standartų bendrovėje bloginimą, kolektyvinėje sutartyje numatyti darbo apmokėjimo sistemą, kaip nurodo Darbo kodeksas, gerinti kitas sąlygas, pavyzdžiui, užtikrinti galimybę pasinaudoti pietų pertrauka.

Visi reikalavimai – balsavimo dėl streiko paskelbimo biuletenyje.

Primename, kad rugsėjo mėnesį protestuodami darbuotojai prie bendrovės savininkės – Vilniaus miesto savivaldybės praleido beveik dvi savaites. Tąsyk Vilniaus meras Remigijus Šimašius nesiteikė pabendrauti su žmonėmis, nepasidavė jis ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės įkalbinėjimams aplankyti protestuojančius darbuotojus.

                           Nuo lapkričio 8 d. – neterminuotas Vilniaus vairuotojų streikas - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Į viršų